หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ ช่วยเหลือ อาจารย์ผู้สอน http://www.sspk.ac.th
Powered By Google.com

 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม.....

   ประวัติโรงเรียน
   สารสนเทศนักเรียน 
   ผลงานนักเรียน 
   ผลงานครู
   วารสารโรงเรียน
   งานแนะแนว
   สารสนเทศโรงเรียน
   แผนพัฒนาคุณภาพ
   งานอนามัยโรงเรียน
   แผนงบฯ58ซ.พ.

   เอกสารเขียนโครงการ.


  อบจ. ขอนแก่น
  กองการศึกษาฯ

  กองการเจ้าหน้าที่

  โรงเรียนในสังกัด อบจ.

  เวียนหนังสือราชการ

  E-office

 กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

 

     e-Learning sspk

 

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00094
บทคัดย่อผลงาน นายอนุรุท พรมมี ( 0 )
14 มี.ค. 2556, 06:28
00092
Back to s chool ( 0 )
12 พ.ค. 2555, 00:15
00090
กำหนดวันมอบใบประกาศนียบัตร ( 0 )
15 มี.ค. 2555, 14:39
00089
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม ( 0 )
29 ก.พ. 2555, 11:04
00076
บทคัดย่อผลงาน ครูสุมงคล สะตะ ( 0 )
28 ม.ค. 2554, 16:12
00069
บทคัดย่อผลงาน ครูชาคริต อันตะย ( 0 )
18 ต.ค. 2553, 09:39

          
 
 
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
"การประกวดกลองยาวเยาวชน" การประกวดศิลปวัฒธรรมพื้นบ้านอีสาน
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2557
: เมื่อ 12 ธ.ค.57

 
 
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง

: เมื่อ 5 ธ.ค.57

  
  
โรงเรียนซำสูงพิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2557
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
: เมื่อ 4 ธ.ค.57

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนซำสูงพิทยาคมได้จัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่ขึ้น  
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557
: เมื่อ 26 มิ.ย.57

 
 
โรงเรียนซำสูงพิทยาคมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557

: เมื่อ 26 มิ.ย.57

 
 
กิจกรรมมหกรรมวิชาการเปิดบ้านซำสูงพิทยาคมประจำปีการศึกษา 2556
โดยมีนายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

: เมื่อ 24 ก.พ.57 

 
 
โรงเรียนซำสูงพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
อำเภอซำสูง
โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา
โรงเรียนบ้านกระนวน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
: เมื่อ 21 ก.พ.57

 
 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่พัฒนา
ให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ ความอดทน
มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการเสียสละ
มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจต่อผู้อื่น โดยโรงเรียนซำสูงพิทยาคม จัดกิจกรรมขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557 : เมื่อ 5 ก.พ.57

 
  
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แสด - เทา เกมส์ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม
โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2556
: เมื่อ 24 ธ.ค.56

  
  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรโควต้า มข. วิชาภาษาไทย
สังคมศึกษา/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา
ระหว่างวันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2556
 : เมื่อ 25 ต.ค.56 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ประจำปีการศึกษา
2556 ที่ โรงเรียนนำ้พองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
:เมื่อ 30 ก.ย.56

    

     

    

    โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอซำสูง
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน : 26 มิถุนายน 2556


  


 


          

 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 557301557301557301557301557301557301 ครั้ง
  เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงบน Mozilla Firefox Netscape Opera Internet Explorer

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายก อบจ.ขอนแก่น


นายมงคล อติอนุวรรตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้เรียน

อาจารย์ผู้สอน
ผู้ปกครอง

Powered by : http://www.mysql.com Powered by : http://www.php.net

โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น  40170
โทร. 0-4321-9119    fax : 0-4321-9119     samsungschool@hotmail.com